Eu pisei na folha séca

Eu pisei na folha séca
Eu ouvi fazer xue xuá
Xue, xue, xue, xuá

CORO:Eu ouvi fazer xue xuá

Xue, xue, xue, xuá

CORO:…

A volta que o mundo deu
A volta que o munda da

CORO:…